ข้อมูลสถานศึกษา

          วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 โดยมีความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีปรัชญาที่ว่า “เราเชื่อว่าคน คือ ปัจจัยหลักของการผลิตทั้งหลายทั้งปวง ดังนั้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเป็นความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ” มีวิสัยทัศน์ว่า “วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป”

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1.จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับที่สูงกว่าในสาขาวิชาต่างๆ
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

2.ให้บริการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในสาขางานที่หลากหลายสำหรับ บุคลากรของภาคอุตสาหกรรม

3.เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ขนาดและที่ตั้ง

ตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่
เลขที่ 55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  13210  
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-3580 – 0661- 2  
เว็บไซต์วิทยาลัย  www.aitc.ac.th
ทิศเหนือ          จรดถนนโรจนะ – อุทัย  ซึ่งเป็นด้านหน้าของวิทยาลัย
ทิศตะวันออก    จรดคลองส่งน้ำชลประทาน        
ทิศใต้             จรดหมู่บ้านโรจนะทรัพย์ 
ทิศตะวันตก      จรดถนนหมู่บ้านโรจนะทรัพย์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑