ดาวโหลดผลงานทางวิชาการ


 

        ชื่องานวิจัย

         ผู้จัดทำ     ปีที่ทำ    ดาวโหลด

 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

นายอรรถพันธ์ นามกูล     2560 เอกสาร

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์     2563

บทคัดย่อ

เอกสารงานวิจัย

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

นายชูชัย หันตรา     2564

เอกสารงานวิจัย

บทความวิจัย แนวทางการบริหารสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายพิเชษฐ์ หาดี     2564

บทความวิจัย

บทความวิจัย การน้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

คู่มือการน้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

นายพิเชษฐ์ หาดี     2564

บทความวิจัย

คู่มือ

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 นายปรีชา  แก้วมณี     2564

บทคัดย่อ


 

รายงาน บทคัดย่องานวิจัย ระดับปริญญาตรี             

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑