ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม6D

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดังรายละเอียด

 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เรื่องประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม6D โดยมีรายละเอียด

รับฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
และร่างเอกสารประกวดราคาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D) >>>คลิก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 เรื่องประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ ชุดฝึกยานยนต์ EV. โดยมีรายละเอียด >>>คลิก<<<

รับฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

และร่างเอกสารประกวดราคาทาง  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑