ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. ขอบเขตของงาน
4. คุณลักษณะเฉพาะ
5. ราคากลาง
****ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aitc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3580-0661 ในวันและเวลาราชการ


ครูอิเล็กทรอนิกส์

นายบัณฑิต ผ่องโต

หัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: banditp@aitc.ac.th

นางสมทรง คุปตะนาวิน

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: somsongk@aitc.ac.th

นายอรรถวุฒิ เจริญราศรี

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์ติดต่อ:

Email: acharoenrasri@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑