ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุพร คุ้มรักษา

หัวหน้าแผนก

035-800661-2

supornk@aitc.ac.th 

นายปัญจา พรรณประสาธน์

รองหัวหน้าแผนก

089-1716653

punjap@aitc.ac.th

นายไตรภพ  ไชยชมภู

ครูประจำแผนก

035-800661-2

traiphop@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑