วันที่ 5 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการ และนายสมชาติ บุญศรี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา นำทีมโดย นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์ ผู้อำนวยการ เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนต้นแบบมัธยมสายอาชีพ สำหรับภาคการศึกษา 2561 พร้อมเข้าเยียมชมการจัดห้องเรียนเฉพาะทางสายอาชีพของโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมงานซ่อมสีระบบด่วน ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยมีคณะวิทยากรจาก บ.นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด การอบรมใช้สถานที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค2 สุพรรณบุรี และได้รับเกียรติ จากท่านมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานพิธีเปิด อีกทั้งได้วางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกัน

วันที่ ๒ กันยายน และ วันที่ ๓ นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นาย สุรศักดิ์ ศิริศิลป์ หัวหน้าแผนกสาขาเครื่องกล เปิดโครงการ สนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองบุคคลตามาตรฐานอาชีพ ผู้ให้บริการยางยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๒

1 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในการให้โอวาสนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ บ.Honda automobile thailand ในการนี้ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และนายสมชาติ บุญศรี หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ร่วมให้ข้อมูล รวมถึงแนวทางการฝึกอาชีพ

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะจาก B-QUIK CO LTD นำโดย คุณดนัย ชินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เข้ามาทำความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพใน บ.B-QUIK ในการนี้ได้ร่วมปรึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ตรงกับสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ และเข้าเยี่ยมชมการจัดสถานีทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพงานบริการยางรถยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑