วันที่ 19-20 สิงหาคม เวลา 9.00 น. นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรองรับบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป คุณวุฒิวิชาชั้น 2 จำนวน 40 คน โดยมีตัวแทนจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซล์ และครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา เข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน

ประเมินผล การดำเนินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา และ การหารายได้ระหว่างเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหะกรรมยานยนต์จัดการทดสอบบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1 ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑