วันที่ 28 เมษายน 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายปรีชา แก้วมณี  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร  เข้าร่วมเยี่่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บทความวิจัย

1.   บทความวิจัยแนวทางการบริหารสถานศึกษา

2.   บทความวิจัยการน้อมนำหลักการทรงงาน

      คู่มือการน้อมนำหลักการทรงงาน 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)เพิ่มเติม สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2565 >>คลิ๊ก<<

📢 มีข่าวดีๆมาบอก รีบตัดสินใจและช่วยบอกต่อ สมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์วันนี้..(?)
1.มีโครงการคนละครึ่ง ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์อนุมัตินโยบาย โครงการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565 โดยประกาศลดค่าหน่วยกิตการเรียนให้ 50%
2.มีหอพักให้อยู่ฟรีจำนวน 80 ท่าน
3.มีรายได้ระหว่างเรียน
4.มีโอกาสได้งานทำทันทีเมื่อจบการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการรับสมัครเรียน >>คลิ๊ก<<

สมัครเรียนออนไลน์ >>คลิ๊ก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑