วันที่ 19 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม การปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จัดโดย สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2565  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน การประชุมนักศึกษาระบบทวิภาคี ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยมีห่วหน้างานทวิภาคี และครูที่ปรึกษา แต่ละสาขาวิชา เข้าประชุม ติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ และให้ความรู้ และติดตามความก้าวหน้า  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าประชุมแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อน การศึกษา ระดับ ปวส. ไทย-จีน  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565  คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับ ครูผู้ช่วย คุณครูภาษาไทย เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ  คณะตรวจรายละเอียดและการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑