วันที่ 7 กันยายน 2565 นายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าร่วมประชุมการสร้างการรับรู้เป้าหมายและกรอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาSDG4 เพื่อสร้างการรับรู้เป้าหมายและกรอบแนวทาง การดำนินงาน ณ ห้องชวนชม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 6กย.2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นายพิเนตร ธารามัต หัวหน้างานปกครอง ได้เข้า ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานปกครอง  ณ สมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 6 กันยายน 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร   ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางอุไรพัชร ไลออน ครู พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัย ผู้ติดตามถือร่มรับเสด็จ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2562-2563

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 1 กันยายน 2565  คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  งานฝ่ายปกครองและงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การใช้งาน ระบบ MOE Safety Center 

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑