วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกอาชีพใน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายให้คำแนะนำ ความรู้และประสบการณ์ โดยมีนักศึกษาเข้ารับฟังบรรยาย  ณ ห้องประชุมยานยนต์1  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์อารียา พรหมชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบ  ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด  ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย คณะอาจารย์  และนักศึกษา สาขาการจัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน ในการตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน  ธนาคารโรงเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นิเทศ ติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑