วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าร่วม พิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 81 ปี  ณ หน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำนักศึกษาในโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม การประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวสุจิตรา แก้วหอมสุวรรณ หัวหน้าสาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์และ นางอุไรวรรณ ปุณณะเวส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สาขาการจัดการทั่วไป ณ นราวดี กรุ๊ปและบริษัทในเครือ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ อยุธยา  ดำเนินการโดยศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคกลาง1 ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑