วันที่ 1 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU.) เพื่อรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมฝึกวิชาชีพ โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายรักษพล จันทร์แสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์เดินทางเข้า นิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาแมคคาทรอนิคส์และหุ่นยนต์ 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นางสาวสุจิตรา แก้วหอมสุวรรณ หัวหน้าสาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สาขาการจัดการทั่วไป 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ฝ่ายงานระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้จัดให้มีการประชุม นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการขึ้น โดยให้มีการประชุมแยกตามแผนกวิชา  พบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ ศิริศิลป์ หัวหน้าแผนกสาขาช่างยนต์ และคณะอาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้า นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สาขาช่างยนต์

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑