วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D โดยเทคโนโลยีการเชื่อมชั้นสูง แบบ CMT โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2565 ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.สมชาติ บุญศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับเกียรติเชิญไปเป็นวิทยากร พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565  ให้กับ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ภาพกิจกรรม

 

ตารางสอบปลายภาค1/2565

ตารางสำหรับผู้ควบคุมสอบ

https://citly.me/Tg8ld

ตารางสอบ ปวส.1
https://citly.me/Zy9OI
ตารางสอบ ปวส.2
https://citly.me/Apjim
ตารางสอบภาคสมทบ ปวส. 1 /ปวส. 2
https://citly.me/o0YtJ
ตารางสอบ ป.ตรี ทล.บ 1 /ทล.บ 2
https://citly.me/gEB0I

งานวัดผลและประเมินผล

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑